Dokument och villkor

Låneavtal

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR. Låneavtal nr _____

Datum: _____

Avtal mellan:

Kreditgivaren
Namn: Creditstar Sweden AB
Organisationsnummer: 556842-9707
Adress: Mästersamuelsgatan 60, 111 21 Stockholm
Telefon: 08 525 008 59
E-post: kundtjanst@creditstar.se

och

Lånetagaren
Namn: _____
Personnummer: _____
Adress: _____
Telefon: _____
E-post: _____

1 BAKGRUND

1. Creditstar Sweden AB (”Långivaren”) tillhandahåller efter ansökan lån via SMS eller Internet till privatpersoner (”Låntagaren”). Priser och avgifter för våra tjänster framgår av prislista samt nedan. Alla nya låntagare som ansöker om lån måste ta del av och godkänna dessa allmänna lånevillkor (”Lånevillkoren”) innan låneansökan kan genomföras och kreditavtal ingås.

2 LÅN

2.1. Efter att Låntagaren fullbordat ansökan och godkänt Lånevillkoren samt att Långivaren inhämtat en kreditupplysning avseende Låntagaren kan Låntagaren beviljas ett lån från Långivaren (”Lånet”). Genom sin ansökan godkänner Låntagaren dels att en kreditupplysning avseende Låntagaren inhämtas dels, förutsatt att Lånet beviljas, dessa Lånevillkor. Genom att Långivaren beviljar Låntagarens ansökan ingås ett kreditavtal, se punkt 3.6 nedan.

2.2 För att kunna prövas för och därmed beviljas Lånet måste Låntagaren ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer. För att beviljas Lånet måste Låntagaren dessutom uppfylla av Långivaren och enligt gällande lag uppställda krav på återbetalningsförmåga. Om Lånet inte beviljas, så meddelas kunden om detta.

2.3 Lånet utbetalas inom en arbetsdag efter att Lånet godkänts enligt punkt 3.5 nedan, till ett av Låntagaren angivet konto som innehas av Låntagaren.

2.4 Långivaren äger rätt att, utan att behöva ange skäl därför, vägra en Låntagares låneansökan.

2.5 Låntagaren kan endast ha ett lån hos Långivaren i taget.

3 LÅNEPRODUKTER

3.1 För att kunna ta del av Långivarens låneprodukter och ansöka om Lånet måste Låntagaren registrera sig för ett användarkonto på Långivarens webbplats, www.creditstar.se samt lämna all den information som efterfrågas och anges som obligatorisk.

3.2 Låntagaren ansvarar för att den information som Låntagaren lämnar Långivaren är korrekt och åtar sig att meddela Långivaren eventuella ändringar av den information som Låntagaren lämnat.

3.3 Villkor för användarkontot återfinns på Långivarens webbplats, www.creditstar.se.

3.4 Genom att registrera sig för ett användarkonto har Låntagaren möjlighet att ansöka om SMS Lån med de generella lånebelopp, löptider och återbetalnings intervaller som framgår av Långivarens hemsida www.creditstar.se.

3.5 Låntagaren väljer något av de lånebelopp som Långivaren erbjuder för SMS Lån. De specifika lånebelopp och löptider som Låntagaren slutligen ges möjlighet att välja emellan framgår meddelas Låntagaren genom de ”Särskilda Lånevillkor” som tillsändes Låntagaren efter Långivarens behandling av Låntagarens låneansökan.

3.6 Efter att Låntagaren meddelat Långivaren val av lånebelopp och löptid samt därigenom godkänt de Särskilda Lånevillkoren, fattar Långivaren slutligt beslut om huruvida Lånet skall beviljas.

3.7 Den ränta som Låntagaren ska betala för Lånet enligt punkt 4 nedan följer av Låntagarens val av låneprodukt, lånebelopp och löptid för Lånet.

4. RÄNTA

4.1 Låntagaren skall till Långivaren betala ränta beräknad på vid varje tid utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten i enlighet med de Särskilda Lånevillkoren.

5 ÅTERBETALNING

5.1 Lånet ska återbetalas enligt bestämmelserna i dessa Allmänna Lånevillkor och i de Särskilda Lånevillkoren, dock att Lånet i sin helhet är reglerat senast på förfallodagen genom inbetalning på av Långivaren anvisat bank- eller postgirokonto. För sen återbetalning kan påverka Låntagarens kreditvärdighet och möjligheten att beviljas lån i framtiden.

5.2 Låntagaren kan ansöka om att förlänga lånets löptid enligt punkt 6 nedan.

6 FÖRLÄNGNING AV LÖPTIDEN

6.1 Låntagaren har möjlighet att, upp till 6 gånger, ansöka hos Långivaren om förlängning av Lånets löptid med 15 eller 30 dagar per gång.

6.2 Låntagaren kan göra en ansökan om förlängning av Lånets löptid från tidpunkten för beviljandet av Lånet och under Lånets hela löptid.

6.3 Ansökan om förlängning gör via Långivarens hemsidan www.creditstar.se. Vid förlängning av löptiden tas en avgift ut för att täcka Långivarens administrativa kostnader.

6.4 Långivaren äger rätt att, utan att behöva ange skäl därför, vägra en Låntagares ansökan om förlängning av låneperioden.

7 AVGIFTER

7.1 Långivaren har rätt att begära om en uppläggningsavgift 25 kr. Kreditavgiften avser att täcka kostnader för personkontroll, uppläggning, avisering, kreditprövning, utskick av upplysningskopia/omfrågandekopia, kontroller samt andra kostnader för handläggning av Lånet.

8 DRÖJSMÅL

8.1 Om betalning av Lånet inte fullgörs i tid, skall Låntagaren betala en dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning. Dröjsmålsränta är lika med låneräntan. Härutöver skall Låntagaren erlägga en förseningsavgift om 180 kr samt en lagstadgad avgift för skriftlig betalningspåminnelse 60 kr.

9 ANDRA AVGIFTER

9.1 Låntagaren är skyldig att ersätta Långivaren för inkassokrav med 160 kr eller det högre belopp som kan följa av förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av amorteringsplan med 150 kr eller det högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Härutöver kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

10 FÖRTIDSINLÖSEN

10.1 Låntagaren har rätt att när som helst betala hela Lånet i förtid. Låntagaren ska, utöver det lånade beloppet, betala eventuella kostnader enligt punkt 7, 8 och 9 samt upplupen ränta för Lånet fram till tidpunkten för förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter. Vid förtidslösen skall kunden kontakta Långivarens kundtjänst.

11 LÅNGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET I FÖRTID

11.1 Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger.

a. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.

b. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

c. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

d. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt undandrar sig att betala lånet.

11.2 Vill Långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a. till c. ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren sänder meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till låntagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda.

11.3 Har långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a. till c. ovan är låntagaren inte skyldig att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt d. genast efter uppsägningen eller inom fyra veckor ställer godtagbar säkerhet för lånet. Låntagare som genom denna bestämmelse undgått uppsägning enligt någon av punkterna a. till d. äger inte rätt att ånyo åberopa denna bestämmelse.

11.4 Vidare har Långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskilt allvarlig brottslighet.

12 ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG

12.1 Låntagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. Avbeställning ska ske genom att kunden personligen kontaktar Långivarens kundtjänst eller lämnar ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker, uppgift om Låntagarens namn och personnummer och mobiltelefonnummer, datum samt Låntagarens underskrift. Om avbeställning sker ska Låntagaren snarast betala tillbaka lånebeloppet med tillägg för upplupen ränta till den dag återbetalning sker.

13 ÖVERLÅTELSE AV KREDIT

13.1 Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta kreditavtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Långivarens medgivande krävs däremot om betalningsansvaret ska övertas av annan.

14 MEDDELANDE

14.1 Utöver punkt 3 ovan är Låntagaren skyldig att omedelbart underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter.

15 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

15.1 Långivaren tillämpar personuppgiftslagen (1998:204) för att skydda Låntagarens integritet och personuppgifter.

15.2 Långivaren har rätt att dokumentera kommunikationen med Låntagaren. Långivaren är ansvarig för behandling av lämnade personuppgifter och kommer att behandla Låntagarens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskrivna skyldigheter, genomföra kund- och marknadsanalyser samt för att marknadsföra egna och samarbetspartners varor och tjänster. Personuppgifterna kan också komma att utlämnas till Långivarens samarbetspartners för användning för ovan angivna ändamål. Långivaren kan komma att komplettera av Låntagaren lämnade personuppgifter genom att inhämta uppgifter från privata och offentliga register. Personuppgifterna får bevaras och användas för något av ovan angivna ändamål även efter kreditförhållandets avslutande.

15.3 Om Låntagaren vill få information om vilka personuppgifter om Låntagaren som Långivaren behandlar, anmäla att Låntagaren inte vill ha direktreklam eller begära att Långivaren rättar eller tar bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter skall anmälan/förfrågan sändas per post till: Mäster Samuelsgatan 60, 8TR, 111 21, Stockholm.

15.4 Genom att Låntagaren accepterar villkoren anses samtycke ha lämnats till att Långivaren får behandla Låntagarens uppgifter enligt denna punkt 15. Samtycke lämnas också till att Långivaren eller annan som äger använda uppgifter enligt ovan, tillställer Låntagaren marknadsföring via elektronisk post (e-post), elektroniskt textmeddelande (sms) eller annat liknande automatiskt system för individuell kommunikation.

16 MISSBRUKSREGISTRERING

16.1 Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister för fall då lånet sägs upp, grovt eftersatt betalningsskyldighet eller om kredit beviljats på oriktiga förutsättningar.

17 BEGRÄNSNING AV LÅNGIVARENS ANSVAR

17.1 Långivarens ansvarar inte för eventuell skada hänförlig till att Lånet ej utbetalas inom den tid eller till det belopp som stipuleras av dessa Lånevillkor eller av de Särskilda Lånevillkoren.

17.2 Långivaren ansvarar under inga omständigheter för skada hänförlig till att kredit inte beviljas.

17.3 Långivaren ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, boj¬kott eller lock-out eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott eller lock-out gäller även om Långivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Långivaren om Långivaren varit normalt aktsam. Långivaren ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Långivarens grova vårdslöshet.

17.4 Föreligger hinder för Långivaren att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkt 17.3 ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Är Långivaren till följd av omständighet som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Långivaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Långivaren ansvarar inte heller då Långivaren handlar i enlighet med svensk lag eller EU-rätt.

18 ÖVRIGT

18.1 Svensk rätt skall tillämpas på lånet. Eventuella tvister om lånet prövas av allmän domstol.

Europeisk standardinformation för konsumentkrediter

SÄRSKILDA VILLKOR / STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Vi vill tacka Er för den låneansökan som Ni, (”Låntagaren”), har gjort till oss på Creditstar Sweden AB, (”Kreditgivaren”). Baserat på de uppgifter som Ni angett i låneansökan skulle Kreditgivaren kunna erbjuda Er ett lån (”Lånet”) på följande villkor (”Särskilda Lånevillkor”).


1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER

Kreditgivare: Creditstar Sweden AB
Adress: Mäster Samuelsgatan 60, 8tr 111 21 Stockholm
Telefon: 08 525 008 59
E-post: kundjanst@creditstar.se
Webbadress: www.creditstar.se

2. BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN

Typ av kredit Lån utan säkerhet
Det sammanlagda kreditbeloppet _____
Villkoren för kreditutnyttjandet För uttag av krediten krävs att Låntagaren har undertecknat kreditavtalet och att övriga eventuella villkor för uttag av krediten eller av en del av denna har uppfyllts.

Kreditgivaren har rätt att neka uttaget av Lånet eller den del av den om det föreligger en förfallogrund enligt med villkoren för krediten, Låntagaren har lämnat in ansökan om skuldsanering till domstol eller om Låntagaren har fått en anteckning om betalningsanmärkning efter det att krediten beviljats.

Utbetalning av beviljat kreditbelopp sker till det bankkonto som Låntagaren angett.
Kreditavtalets löptid _____ dagar
Betalningsrater och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas mellan olika fordringar. Låntagaren måste betala enligt följande:

_____ / _____ / _____ dagar
Det totala belopp som Låntagaren skall betala Det totala beloppet som Låntagaren ska betala: _____

3. KREDITKOSTNADER

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

En daglig ränta på tas på ett beviljat lån.
Effektiv ränta:

(Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.)
_____
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkerhet för krediten
- någon annan kompletterande tjänst?
Nej
Andra kostnader i samband med kreditavtalet Nej
Kostnader i samband med försenade betalningar:

(Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t ex tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.)
Låntagaren kommer att debiteras:

Om återbetalningen blir försenad mer än 1 dagar, tillkommer förseningsavgift 180 kronor.
För skriftligt påminnelse debiteras 60 kronor.
Vid senare inbetalningar har kreditgivaren rätt att begära dröjsmålsränta. Den månatliga dröjsmålsräntan är 2.5%.

4. ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER

Ångerrätt: Inom 14 dagar efter låneavtalet ingicks.
Förtidsåterbetalning:

(Hel eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.)
Ja, låntagaren kan alltid förtidsåterbetala lånet, se Allmänna Lånevillkor.
Sökning i en databas:

(Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.)
Creditstar inhämtar kreditupplysning från

Kredit Bisnode AB

Big Data Scoring AS

AAA Soliditet AB

Instantor AB
Rätt till att få ett utkast till ett kreditavtal:

(Låntagaren har rätt att på begäran få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om Kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.)
Ja
Den tid Kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts Denna information gäller från och med datum när ansökan gjordes till och med datum (+30 dagar)

5. YTTERLIGARE INFORMATION NÄR DET GÄLLER DISTANSFÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TJÄNSTER

a) Beträffande Kreditgivaren Creditstar Sweden AB
Registrering/orgnisationsnummer 556842-9707
Den berörda tillsynsmyndigheten Finansinspektionen
Utnyttjande av ångerrätten Om lånet har ingåtts genom distansavtal enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har Låntagaren ångerrätt och kan i sådant fall avbeställa lånet inom fjorton (14) dagar från det att skuldebrevet har undertecknats. Avbeställning ska ske skriftligen genom meddelande till Kreditgivaren . Om avbeställning sker skall låntagaren snarast och senast inom trettio (30) dagar från det att avbeställningen skedde betala tillbaka beloppet. Även om lånet avbeställts är låntagaren skyldig att betala eventuellt uppkomna avgifter. Låntagaren har genom undertecknandet av skuldebrevet begärt att lånebeloppet skall utbetalas redan innan ångerfristen har löpt till ända och låntagaren är därför skyldig att betala ränta på lånet till dess lånebeloppet har återbetalats.
Den lagstiftning som Kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks Svensk lag
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Svensk domstol
Språkordning Marknadsföring och information om avtalsvillkor lämnas på svenska.
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till Kreditgivarens klagomålsavdelning, se www.creditstar.se eller ring 08 525 008 59 alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,101 23 Stockholm, telefon 08 555 017 00.

Kreditgivaren ber Er att noggrant läsa igenom dessa Särskilda Lånevillkor. Vänligen bekräfta därefter via e-post att Ni godkänner de Särskilda Lånevillkoren och de Allmänna Lånevillkoren (vilka utgör en integrerad del av villkoren för Lånet) och att Ni därvid vill ansök om Lånet. Vänligen notera att Kreditgivarens slutliga kreditbeslut inte fattas förrän efter mottagande av Er bekräftelse/ansökan enligt ovan. Kreditavtalen mellan Er och Kreditgivaren ingås således först i och med Kreditgivarens eventuella beslut om beviljande av Lånet.

Ni har rätt att inom 14 dagar från dagen då kreditavtalet ingicks utnyttja Er ångerrätt och frånträda låneavtalet, se de Allmänna Villkoren. Avbeställning skall ske genom att Ni personligen kontaktar Kreditgivarens kundtjänst eller lämnar ett skriftligt meddelande till Kreditgivaren därom. Om avbeställning sker ska Ni snarast betala tillbaka Lånet med tillägg för upplupen ränta till den dag återbetalning sker.

Med vänlig hälsning

Creditstar Sverige AB

Villkor

VILLKOR FÖR ANVÄNDARKONT

1 BAKGRUND

1.1 Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och Creditstar Sweden AB (“Creditstar”) och innehåller villkor för din registrering och användning av ett användarkonto på www.creditstar.se (”Hemsidan”).

2 REGISTRERA ETT ANVÄNDARKONTO

2.1 För att erhålla ett användarkonto krävs det att du genomgår en registreringsprocess där du lämnar av oss efterfrågad information. Registrering görs på Hemsidan. Du måste vara minst 18 år gammal för att få registrera ett användarkonto och du måste lämna fullständig och korrekt information om dig själv. Du förbinder dig även att hålla denna information uppdaterad.

2.2 När du har slutfört registreringsprocessen samt godkänt dessa villkor öppnar vi ett användarkonto åt dig som registrerad användare hos oss och sänder dig ett användarnamn och lösenord. Med användarnamnet och lösenordet får du tillgång till ditt användarkonto på Hemsidan.

3 DITT ANSVAR

3.1 Du ansvarar helt och hållet på egen hand för användningen av ditt användarkonto och för dess säkerhet. Du får inte avslöja ditt lösenord för andra personer. Du utsätter ditt användarkonto för risker om du låter andra personer använda det på ett otillbörligt sätt.

3.2 Du får inte använda användarkontot för olagliga syften eller på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra våra servrar eller nätverk, eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att vidta juridiska och tekniska åtgärder för att förhindra eventuella brott eller för att genomdriva dessa villkor.

4 VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG

4.1 Användarkontot tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier av något som helst slag, uttryckliga eller underförstådda, och du använder användarkontot helt och hållet på din egen risk.

4.2 Creditstar ansvarar inte för några förluster eller skador som inte skäligen kunde förutses av Creditstar när detta avtal ingicks, och inte heller för eventuell förlust av data, vinst, intäkter, affärsmöjligheter eller förbrukade kostnader som uppkommer till följd av din användning av (eller din oförmåga att kunna använda) användarkontot.

4.3 Creditstar ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar i fullgörandet av våra skyldigheter enligt dessa villkor som förorsakats av faktorer utanför vår skäliga kontroll.

4.4 Creditstar avsäger sig uttryckligen varje form av garanti, åtagande eller förpliktelse med avseende på att du kommer att kunna nå eller använda användarkontot vid de tidpunkter och på de platser du väljer.

5 PERSONUPPGIFTER

5.1 Creditstar lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera användning av Creditstars tjänster. Creditstar behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Creditstar är personuppgiftsansvarig.

5.2 Genom att ansöka om användarkonto samtycker du till att Creditstar behandlar dina personuppgifter.

5.3 Vidare samtycker du till att Creditstar kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Creditstar och/eller Creditstars produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners. Om du inte önskar att Creditstar använder dina personuppgifter i syfte att tillställa dig information/reklam om Creditstar och/eller samarbetspartners kan du ange detta i samband med ansökan om medlemskap.

5.4 Du samtycker vidare till att Creditstar lämnar ut dina personuppgifter till bolag inom samma koncern som Creditstar i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Creditstars tjänster. Creditstar kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

5.5 Genom att godkänna dessa lånevillkor samtycker ni att all information om den finansiella produkten ni erhåller, inklusive kapitalbelopp, räntebelopp, information om förfallet belopp, förfallodatum, betalningspåminnelser m.m, eventuellt kommer att sändas via e-post till låntagarens angivna e-postadress eller via telefon/SMS till låntagarens angivna mobiltelefonnummer. Låntagaren godkänner även sina skyldigheter att omedelbart informera Creditstar Sweden AB ifall det har skett en ändring i låntagarens hemadress, mobilnummer samt e-postadress.

6 ÄNDRING AV DESSA TJÄNSTEVILLKOR

6.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor sedan du underrättats och efter rimligt varsel. Vi lägger ut meddelanden om sådana eventuella ändringar på Hemsidan. Du är skyldig att regelbundet läsa igenom dessa villkor och eventuellt ytterligare villkor som läggs ut på Hemsidan.

7 MEDDELANDEN

7.1 Du samtycker till att vi i elektronisk form får skicka dig meddelanden avseende tjänsterna. Vi kan komma att skicka dig elektroniska meddelanden (1) till den e-postadress du lämnade till oss vid registrering av konto, eller (2) genom att lägga ut meddelandet på tillämplig på Hemsidan. Ett meddelande från oss betraktas såsom gällande två dagar efter det att det skickats av oss.

7.2 Om du har en kommentar om eller ett klagomål på någon av tjänsterna ska du kontakta vår kundtjänst via Hemsidan.

8 UPPSÄGNING

8.1 Om du bryter mot någon av bestämmelserna i detta avtal äger Creditstar rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan samt avsluta ditt användarkonto.

8.2 Utöver vår rätt att säga upp avtalet enligt ovan så förbehåller vi oss dessutom rätten att, utan föregående meddelande, avsluta ditt användarkonto om det har varit inaktivt i mer än [24 månader].

9 ÖVERLÅTELSE

9.1 Vi äger rätt att överlåta detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Du har inte rätt att överlåta detta avtal på någon annan person.

10 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

10.1 Skulle någon bestämmelse i dessa villkor befinnas ogiltig ska detta inte innebära att villkoren i dess helhet är ogiltiga, eller påverka eller inverka på den resterande giltigheten av återstoden av dessa villkor.

11 INGET AVSTÅENDE

11.1 Skulle du eller vi inte utöva någon rättighet eller gottgörelse baserad på dessa villkor ska denna underlåtenhet inte tolkas såsom ett avstående från ifrågavarande rättighet eller gottgörelse, eller förhindra att den utövas vid ett senare tillfälle.

12 BEHÖRIG DOMSTOL OCH GÄLLANDE LAG

12.1 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol och med tillämpning av svensk lag.

Policy för cookies

Policy för cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som lagrar information på din dator när du besöker en webbplats. Cookies gör det möjligt för webbplatser att förbättra sin tjänst, uppskatta antalet besökare och användarmönster, lagra information om besökarnas val och känna igen dem när de återkommer.

Creditstar kommer att ställa in en cookie på landningssidan www.creditstar.se, och så fort som möjligt kommer vi att ge dig information om hur vi använder cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du att det används cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte godkänner cookies (eller inte godkänner cookies från tredje part), men om du gör detta är det möjligt att du inte kommer att kunna använda webbplatsen fullt ut, och det är möjligt att du inte kan ta del av vissa kampanjer som vi kör då och då. Tredje partsannonsörer på vår webbplats kan också använda cookies, men vi har inte någon tillgång eller kontroll över dem.

Varför vi använder cookies?

Vi använder cookies för att ge våra kunder en bättre upplevelse och tillhandahålla dig vår tjänst; dessa personuppgifter används endast av oss och delas inte med tredje man. Cookies gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg dina preferenser och anpassa vår webbplats. Cookies hjälper oss även att förstå vilka sidor som våra kunder gillar på vår webbplats, exempelvis använder vi cookies till att räkna antalet besök på olika sidor eller hur många kunder som slutför en ansökan. Vi kan inte identifiera en särskild kund med denna information, men den hjälper oss att förstå våra kunders behov och förbättra vår tjänst. Vi ställer även in cookies för att hantera låneansökningar och processer för att hantera konton som är viktiga för att tillhandahålla dig tjänsten.

×
×